Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

sadPovinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Chvalnov - Lísky

2. Důvod a způsob založení

Obec Chvalnov - Lísky (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Obec zastupuje a jejím jménem jedná starosta.Obec se řídí při své činnosti zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Výkonným orgánem je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. 

Seznam organizací:
Sbor dobrovolných hasičů Chvalnov

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Chvalnov - Lísky
  Chvalnov 68
  768 05 Koryčany

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Chvalnov - Lísky
  Chvalnov 68
  768 05 Koryčany

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: 724 190 783

 • 4.5 Čísla faxu

  4.6 Adresa internetové stránky

 • http://www.chvalnovlisky.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny obec@chvalnovlisky.cz

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

  Všeobecná pravidla elektronického podání:

  1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").


  2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).


  3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

  Technické parametry přijímaných datových zpráv:

  1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
  *.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
  *.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
  *.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
  *.odt (dokument OpenOffice Writer)
  *.ods (dokument OpenOffice Calc)
  *.odp (dokument OpenOffice Impress)
  *.rtf (textový standard RTF-DCA)
  *.txt (prostý text)
  *.pdf (dokument Adobe Acrobat)
  *.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
  *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

  2. Maximální velikost datové zprávy:
  Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.


  3. Kontrola datové zprávy:
  Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

  Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

  Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je


  a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,
  b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a
  c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.


  Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

  Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

 • 4.8 Další elektronické adresy

  obec@chvalnovlisky.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  e24asu6

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 10520-691/0100

6. IČ

00287270

7. DIČ

Obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

9.1 Běžné informace

lze získat na obecním úřadě, osobní návštěvou, telefonicky, elektronicky 

9.2 Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon“).

  Poskytování informací

- ústně    - úřední hodiny kanceláře úřadu

- písemně -  osobně v úřední hodiny kanceláře úřadu nebo poštou na adresu úřadu

přes e-podatelnu

- prostřednictvím datové schránky

Lhůty

-   Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. 1) – 7 dnů

-   Výzva pro nedostatek údajů žadatele nebo  k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 5, písmeno a, b) – 7 dnů

-   Vyrozumění žadatele o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§14 odst. 5, písm. c)       - 7 dnů 

-   Poskytnutí informace -15 dnů

-   Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§14 odst. 7) – 10 dnů

-   Odložení, odmítnutí  žádosti po marném uplynutí lhůty pro doplnění – 30 dnů (§ 14 odst. 5, písm. a, b)

-   Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace  - ve lhůtě pro vyřízení žádosti

-   Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo části žádosti – (§15) – 15 dnů

-   Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§16) – 15 dnů

-   Rozhodnutí o odvolání  (§16) – 15 dnů

Postup

Zákon rozlišuje dvojí způsob poskytování informací:

a)     na základě individuálních žádosti

b)       zveřejněním 

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Informace jsou poskytovány vyřízením žádosti, kterou podle zákona podala fyzická nebo právnická osoba.

Vyřízením žádosti se rozumí:

a)      poskytnutí informace

b)       odkaz na zveřejněnou informaci

c)      vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo o odmítnutí části žádosti a jeho odeslání žadateli

d)       odložení žádosti 

Na ústní žádost o poskytnutí informace poskytne obecní úřad ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

                                                    kterému povinnému subjektu je určena                                                                                                                                      že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona                                                                                                 kdo ji podává

(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla). Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 písm. a) a b) a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona. O formě poskytování informace rozhoduje podle obsahu žádosti povinný subjekt, který informaci zpracovává, vždy je však povinen poskytnout informaci písemně, pokud o to žadatel požádá.

Úhrada nákladů za poskytnutí informace

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s poskytováním a vyhledáváním informací. V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Pokud žadatel  do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

 Sazby za poskytování informací

 Sazebník úhrad pro 2016 

9.3 Informace se v obci zveřejňují těmito způsoby

· na úřední desce obecního úřadu

· prostřednictvím internetu na www stránkách obce www.chvalnovlisky.cz

. prostřednictvím místního rozhlasu

10. Příjem žádostí a dalších podání 

Příjem žádostí, stížností, podnětů apod., je v podatelně nebo u starosty na obecním úřadě v úředních hodinách. Příjem je rovněž realizován pomocí e-podatelny  : obec@chvalnovlisky.cz   (zákon č. 227/2000 Sb., 300/2008 Sb.).

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a) komu je určena

b) kdo ji podává                                            

Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu. Právnická osoba uvede název, identifikaččíslo a adresu.

Písemná žádost                                    

a) musí být srozumitelná

b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

c) nesmí být formulována příliš obecně.

Všechny žádosti a jiná podání by měla být v písemné formě opatřena vlastnoručním podpisem, a pokud nejsou podána osobně, nebo druhou osobou na obecním úřadě, je možné tyto zaslat poštou na adresu obecního úřadu, nebo podat osobně do protokolu na obecním úřadě, popř. přes e-podatelnu: obec@chvalnovlisky.cz

Termíny pro vyřízení:

· úplné žádosti - běžné - obecní úřad poskytne žádanou informaci do 30 dnů,

- úplné žádosti - dle 106/1999 Sb - obecní úřad poskytne do 15 dnů

· je-li žádost neúplná, obecní úřad vyzve do 15 dnů žadatele o doplnění žádosti, toto musí žadatel provést do 30 dnů. Pokud tak neučiní, obecní úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti

· v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí do 15 dnů žadateli. 

 

Vyřizování podání ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád)

Vyřizování peticí (zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním)

Vyřizování jiných podnětů, připomínek a návrhů  (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích)

Vyřizování žádostí o informace (zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) 

 

11. Opravné prostředky

11.1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu ve správním řízení

Odvolání se podávají prostřednictvím obecního úřadu a to ve lhůtě 15 dnů za podmínek stanovených ve správním řádu. Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce nebo starosta.

11.2 Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce                                                                             

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce v přenesené i samostatné působnosti se podávají prostřednictvím obecního úřadu a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Zlín, Tř. T. Bati 21, Zlín. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

11.3 Přezkum obecně závazné vyhlášky obce

Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. O tomto návrhu vyrozumí krajský úřad starostu obce. Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že obecně závazná vyhláška obce je v rozporu se zákonem, rozhodne o pozastavení její účinnosti. Ministerstvo vnitra pozastaví účinnost obecně závazné vyhlášky obce v případě jejího rozporu se zákonem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový podán do 30 dnů ode dne účinnosti obecně závazné vyhlášky obce. Rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky nabývá právní moci dnem doručení jeho písemného vyhotovení obecním úřadu. Ministr vnitra podá nejpozději do 15 dnů od pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce návrh na její zrušení Ústavnímu soudu. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci. Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu před rozhodnutím Ústavního soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.

11.4 Přezkum usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce

a) Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v přenesené i samostatné působnosti

v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti takového usnesení, rozhodnutí nebo opatření zastupitelstva obce v samostatné působnosti. O tomto návrhu uvědomí krajský úřad starostu obce.

b) Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v přenesené i samostatné působnosti je v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, rozhodne o pozastavení jeho výkonu. Ministerstvo vnitra pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti pro rozpor se zákonem nebo jiným právním předpisem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový návrh podán do 30 dnů od jeho schválení příslušným orgánem obce.

c) Není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra takový návrh soudu do 15 dnů ode dne rozhodnutí o rozkladu. Zamítne-li soud tento návrh, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.

d) Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu před rozhodnutím soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.

e) Ustanovení prvních tří odstavců se nepoužijí v případech porušení právních předpisů

občanského, obchodního a pracovního práva.                                       

11.5 Informace veřejnosti o opravných opatřeních dle bodů 2 a 3.                                            

Pozastaví-li Ministerstvo vnitra účinnost obecně závazné vyhlášky obce nebo výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření obce v přenesené i samostatné působnosti, vyvěsí obec toto rozhodnutí Ministerstva vnitra neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Totéž platí o nálezu Ústavního soudu.

11.6 Přezkum nařízení obce

Při výkonu přenesené působnosti vydává obec „nařízení obce“. Odporuje-li nařízení obce zákonu, je postup při opravném prostředku obdobný jako v bodě 2 výše.

11.7 Opravné prostředky proti rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.

a) Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání (§ 16)  ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 16a  (jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí). Odvolání se podává u obecního úřadu.

b) O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání zastupitelstvo obce, ve věcech přenesené působnosti rozhoduje o odvolání krajský úřad.

c) Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

d) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní). 

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informac

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

   Výroční zpráva 2013[2].pdf

    Výroční zpráva 2014.pdf

    Výroční zpráva 2015 

    Výroční zpráva za rok 2016.pdf

    Výroční zpráva za rok 2017.pdf

    Výroční zpráva za rok 2018.pdf

Výroční zpráva za rok 2019.pdf

Výroční zpráva za 2020.pdf

Výroční zpráva za rok 2021.pdf

Výroční zpráva za rok 2022.pdf

Výroční zpráva za rok 2023.pdf

18. Poskytnuté informace

         Poskytnuté informace 2013.zip

         Poskytnuté informace 2014.zip

         Poskytnuté informace 2015.zip

         Poskytnuté informace 2016

         Poskytnuté informace 2017

         Poskytnuté informace 2019

         Poskytnuté informace 2020

         Poskytnuté informace 2021

 

19. Informace o zpracování osobních údajů dle GDPR

Kontrolni zaznamy Chvalnov -Lísky.pdf

Informace o zpracování osobních údajů - obec Chvalnov - Lísky.pdf

 

chvalnovlisky_footer.png