Drobečková navigace

Úvodní stránka > Historie

Historie

Historie obce Chvalnova od nejstaších dějin po dnešek

Dnešku plně neporozumí,
kdo nezná včerejšek.

                                Alois Jirásek

V malebném údolí, v jihozápadní části okresu Kroměříž se nachází obec Chvalnov.Rozložena je na svazích terénní vyvýšeniny, zvedající se ve středu údolí, které obklopují protáhlé kopce, mající tvar podkovy, jejímž otevřeným západním koncem odvádí Chvalnovský potok veškeré vodstvo do říčky Litavy.

První písemné zmínky o Chvalnovu spadají do roku 1382, kdy se připomíná Starý a Nový Chvalnov, ale po roce 1386 a 1400 se píše jen o jediném Chvalnovu.Dnes již těžko můžeme říci. Zda jeden zanikl, anebo oba ležely tak blízko sebe, že splynuly v obec jedinou.
Archeologické nálezy však potvrzují, že katastr chvalnovský byl osídlen již v daleko dřívějších dobách.V roce 1895 byla nalezena při stavbě školy rozbitá hliněná nádoba a mnoho dalších střepů.V roce 1933 poblíž Prusinovky u kamenolomu byly objeveny kostrové hroby a v jednom z nich nalezen  denár Oldřicha Brněnského (1092-1097, 1099-1115).Tyto nálezy potvrzují i lidové pověsti, že Chvalnov stojí již na třetím místě a že obec stávala původně poblíž lesa.
Název obce  je odvozen od osobního jména Chval nebo Chvalen a písemně je doloženo, že ještě v roce 1397 se psala Chvalenov.

V roce 1382 oba Chvalnovy náležely Hartlebu z Kunkovic, který pocházel z rodu Zástřizlů.Majitelé z Kunkovic a Zástřizel se střídali ve vlastnictví obce až do roku 1490, kdy byla obec připojena k panství litenčickému.V roce 1568 přešel Chvalnov spolu s Litenčicemi do vlastnictví uherského šlechtice a horlivého katolíka Gabriela Meylatha, dědičného pána země Fagaroš.Po něm se vystřídala řada majitelů, až v roce 1667 koupil Chvalnov Melichar Ledenický z Ledenic, který jej téhož roku prodává Petru Ignáci, svobodnému pánu Stomm, vyslanci u císařského dvora ve Vídni.Jeho nejstarší syn Jan František Hannibal, svobodný pán Stomm v roce 1697 kupuje Litenčice a Chvalnov je opět po 130 letech součástí panství litenčického.

Třicetiletá válka zle postihla celou obec, což potvrzují záznamy o počtu obyvatelstva v obci.Před válkou třicetiletou bylo ve Chvalnově 31 poddanských domů, mimo pamský dům, šenk, dvůr, ovčín a tři mlýny.V r.1670 je v obci jen 10 obydlených domů a 21 pustých.O rok později se také připomíná panský pivovar a palírna kořalky.

O tvrzi a panském dvoru se píše již v roce 1627, tvrz však byla v roce 1709 spálena, obnovena již nebyla a později zanikly i její sutiny.

Po třicetileté válce počaly se zavádět pečetě ve venkovských obcích, které jim udělovala vrchnost.Melichar Ledenický z Ledenic měl ve znaku lva sedícího na štítě se slonem. 

staré obecní pečetidloPravděpodobně od tohoto znaku byla odvozena pečeť chvalnovská, která mino vzpřímeného lva držícího lili, obsahuje nápis se jménem obce a letopočet 1668. Vyobrazení na pečetích byla odvozována od charakteru obcí, zaměstnání lidí nebo charakterových vlastností, typických pro obyvatele obce.Proto lze usuzovat, že lev na chvalnovské pečeti není nádodným znakem, ale vyjadřuje charakter obyvatel statečných, rázovitých a odvážných.

Fara se písemně připomíná v roce 1389 a v roce 1400, chvalnovský kostel měl v té době tři zvony.

V roce 1712 je prodán Chvalnov spolu s Litenčicemi Františku Vilémovi, svobodnému pánu z Thonsern.V době, kdy vlastnil Chvalnov jeho syn František Josef Filip Antonín Felix, byl v roce 1763 vystavěn nynější kostel, v němž v roce 1767 namaloval tři vzácné obrazy František Antonín Sebastini, rodák kojetínský.

V roce 1778 přechází panství do rukou Františka Podstatského z Prusinovic s podmínkou, že ke svému jménu bude dědičně připojovat jméno Thonsern.

V roce 1881 byl obci velký požár, při kterém vyhořela téměř polovina obce.Ještě se nezacelila rána z této katastrofy a již příštího roku 1882 vypukl v obci požár nový, který opět pohltil několik stavení.Protože se při hašení v obci používalo jen kbelíků, případně jen malé dvoupákové ruční stříkačky z panského dvora, urychlily tyto požární katastrofy zřízení požárního sboru, který byl založen v roce 1898.

Čtenářský spolek byl ve Chvalově založen v roce 1898 a sdružoval všechny vrstvy obyvatel obce.Nejvíce členů bylo z řad řemeslníků a dělníků.Z měsíčního členského příspěvku 10 krejcarů byly pořizovány knihy, noviny a časopisy.Členové spolku se rovněž zaměřovali na divadelní ochotnickou činnost.

První světová válka přinesla bídu a strádání.Z obce byl zkonfiskován téměř všechen dobytek, obilí, i ostatní zemědělské produkty.Největší bída nastala ke konci války, kdy často jedinými potravinami byla řepa a mrkev.Z obce bylo odvedeno do rakousko-uherské armády 80 mužů ve stáří 17 až 50 let.

28.říjen 1918 proběhl v obci klidně, lidé věřili v novou, lepší budoucnost, ale z tohoto počátečního nadšení brzy vystřízlivěli.

V roce 1923 se konaly v obci volby, ve kterých zvítězil kandidát strany lidové František Dundálek.Rovněž pozemková reforma a parcelace velkostatku v roce 1924 nahrávala jen majetným sedlákům.

titulní stránka Listiny o vyproštění z roboty

 

Karabáč z doby roboty

 

 

pohlednice Chvalnova - počátek 20. století

Starostové

Václav Nezdařil, č.18 do roku 1898
Jan Švagera  
Jan Pavlík, č.53  
Jan Drábek, č.39  
Jan Velner 1914 - 1919
Karel Novotný 1919 - 1923
František Dundálek 1923 - 1945

 

znak

prapor obce

Předsedové MNV Chvalnov

1945 - 1947

Josef Velner

 

František Nezdařil

          - 1957 František Krška
1957 - 1959 Alois Šiška
1959 - 1960 Otakar Slezáček

Předsedové a tajemníci MNV Chvalnov-Lísky

  předseda tajemník
1960 - 1964 Cupák Miroslav Slezáček Otakar
1964 - 1971 Slezáček Otakar Cupák MIroslav
1971 - 1976 Švagera Stan. Slezáček Otakar
1976 - 1986 Hausner Zdeněk Ronzány Břetislav
Skipala Štef.
chvalnovlisky_footer.png